Az alapfokú művészetoktatás keretében a zeneművészet, a táncművészet, a szín- és bábművészet, valamint a képzőművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja a készségeik, képességeik fejlesztését az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását.
A művészeti iskola előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon működik. Intézményünk pedagógiai programjának része az alapfokú művészetoktatás nevelési programja és helyi tanterve, mely miniszteri rendelet alapján, országosan egységes követelmények alapján készült.

Tanulmányaikról a diákok bizonyítványt kapnak, és a 6. alapfokú évfolyam sikeres elvégzése után művészeti alapvizsgát tehetnek. A vizsga sikeres teljesítése után lehetőség van 4 továbbképző évfolyam elvégzésére is, melynek végén művészeti záróvizsga tehető.

Tanulóink rendszeres résztvevői az iskola rendezvényeinek, és évente önálló művészeti bemutatókra is sor kerül. A képzőművészeti ág tanulóinak munkáiból gyakran megújuló kiállítás tekinthető meg iskolánk folyosóin.

Művészeti iskola tanszakok:

Zeneművészeti ág:

Fafúvós tanszak
  - furulya
  - fuvola
  - klarinét

Billentyűs tanszak:
  - zongora

Táncművészeti ág:

Néptánc tanszak

Képző- és iparművészeti ág:

Képzőművészet tanszak környezet és kézműves-kultúra szak

Szín- és bábművészeti ág:

Színjáték tanszak

Jelentkezés:

A felvételre jelentkezés időpontjai: a jogszabály szerint a fenntartó által kiírtak alapján (március - április)
A jelentkezés és a felvétel helyszíne az intézmény.

A jelentkezés minden tanévben jelentkezési lap kitöltésével történik és a szülő  
(gondviselő) aláírásával válik érvényessé.

Tandíj:

A művészeti iskola foglalkozásait a tanulók térítési díj fizetése ellenében vehetik igénybe, melynek mértékét a fenntartó állapítja meg.

Térítési díj ellenében vehető igénybe:
  - egy tanszakos képzés elvégzése (maximum heti 6 tanórában)
  - tanévenként egy meghallgatás (vizsga, alapvizsga, záróvizsga), egy művészeti előadás
  - egy alkalommal- a tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt- az évfolyam megismétlése egy művészeti képzésbe
  - az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata

Nem kell térítési díjat fizetnie annak, aki:
  - hátrányos helyzetű (és a szociális osztály erről szóló határozatát bemutatja – az igazolás érvényességének idejére)
  - halmozottan hátrányos helyzetű
  - sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista) amennyiben ezt a szülője (gondviselője) hivatalos okmánnyal (jegyzői, gyámhatósági határozattal szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel) bizonyítani tudja.

Tandíjat fizet az a tanuló, aki:
  - nem tanköteles feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban,
  - aki második, illetve több tanszakot is igénybe vesz
  - aki más alapfokú művészeti iskolának is beírt tanulója

   DigitalisTemaHet2019
Hatartalanul
Penz7 2019 Logo HonvedelmiSportszovetseg  
 
EmETLogo Logo BethlenGaborAlapkezelo  
Logo Hatartalanul2019  
BankVelemLogo FTH Logo